Loading...

ข้อมูลสถานศึกษา จ.ลำปาง ปีการศึกษา 2566

# หน่วยงาน/สถานศึกษา สถิติข้อมูลพื้นฐาน ช่องทางการติดต่อ
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (331 สถานศึกษา)
1.1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2 สถานศึกษา)
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
97
722
51
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายเดช สุธรรมปวง
84 ม.6 6 - ลำปาง - แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0-5421-7128, Fax: 0-5421-7128
http://chitaree.thaischooldb.com/
[email protected]
เปิด Google Map
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
5
212
68
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางสุรัญจิต วรรณนวล
128/4 สุขสวัสดิ์1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Fax: 054228575
http://www.lampangsec.go.th
[email protected]
เปิด Google Map
1.2 สพม.ลำปาง ลำพูน (30 สถานศึกษา)
3 บุญวาทย์วิทยาลัย
ขนาดใหญ่พิเศษ
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
193
3,886
98
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
590
292
0/ 0/ 0
ผอ. นายนิรันดร หมื่นสุข
230 พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054-222122, 054-226331, Fax: 054-230432
http://www.bwc.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
4 ลำปางกัลยาณี
ขนาดใหญ่พิเศษ
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
168
3,317
83
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
506
285
0/ 0/ 0
ผอ. นายวิโรจ หลักมั่น
224 พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054227654, Fax: 054224389
http://www.lks.ac.th
เปิด Google Map
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
53
875
35
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
229
30
0/ 0/ 0
ผอ. นายสุทิน คงสนุ่น
249 ม.12 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054226932, 054222954, Fax: 054222954
http://www.kln.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
6 กิ่วลมวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
17
132
10
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
42
12
0/ 0/ 0
ผอ. นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร
106 ม.1 ลำปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054825600, 054825600, Fax: 054825600
http://kiewlomwittaya.ac.th/
[email protected]
เปิด Google Map
7 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
30
367
14
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
282
40
0/ 0/ 0
ผอ. นายกัมพล ธิติกร
188 ม.4 ลำปาง-งาว ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054-342190, 054-342191, Fax: 054-342190
http://www.sadet.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
8 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
14
109
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
25
12
0/ 0/ 0
ผอ. สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ
223 ม.15 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054823790, Fax: 054823790
เปิด Google Map
9 เมืองมายวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
126
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
156 ม.9 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054825186
เปิด Google Map
10 แม่เมาะวิทยา
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
44
948
31
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
135
30
0/ 0/ 0
ผอ. นายถนอม อุปวัฒนานันท์
1937 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 054266031, Fax: 054330692
http://www.maemoh.ac.th/
[email protected]
เปิด Google Map
11 สบจางวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
14
132
6
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
92
16
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน
2 ม.6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0973453359
http://www.sobjangwitthaya.ac.th
sobjangwitthaya.ac.th
เปิด Google Map
12 เกาะคาวิทยาคม
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
16
151
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
60
32
0/ 0/ 0
ผอ. นายเจนภพ ยศบุญเรือง
1 ม.5 วัดท่าผา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โทร. 054281382, 054281381, Fax: 054281381
http://kwslp.ac.th/
[email protected]
เปิด Google Map
13 ไหล่หินวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
13
121
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายพรศิลป์ สิงห์ทอ
462 ม.2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โทร. 054274067, Fax: 054274068
http://www.laihinws.net
[email protected]
เปิด Google Map
14 เสริมงามวิทยาคม
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
49
812
26
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
73
21
0/ 0/ 0
ผอ. นายสุมล สัญญเดช
134 ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร. 054286123, Fax: 054286333
http://www.swt.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
15 ประชารัฐธรรมคุณ
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
49
862
27
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
179
37
0/ 0/ 0
ผอ. นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
115 ม.5 ภาณุรังษี ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 054261413
http://www.prt.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
16 ประชาราชวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
16
211
10
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
- ม.1 พหลโบธิน ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 054365033, Fax: 054365033
http://www.pcrw.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
17 แจ้ห่มวิทยา
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
67
984
39
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
100
50
0/ 0/ 0
ผอ. นายบรรจง สอนสมบูรณ์
371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
โทร. 054271399, Fax: 054271397
http://www.cws.ac.th
เปิด Google Map
18 วังเหนือวิทยา
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
73
1,251
40
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายดำรงค์ ตุลาสืบ
447 ม.4 วังเหนือ-แม่ขะจาน ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
โทร. 054279074, Fax: 054332257
http://www.wnw.ac.th
เปิด Google Map
19 เถินวิทยา
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
67
1,368
40
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
186
50
0/ 0/ 0
ผอ. นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
182 ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
โทร. 054291624, Fax: 053333334
http://www.tws.ac.th
เปิด Google Map
20 เวียงมอกวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
23
289
12
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
4
4
0/ 0/ 0
ผอ. นายนคินทร์ ภูริพงษ์
93 ม.14 เถิน-ทุ่งเสลี่ยม ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
โทร. 054241506, Fax: 054241506
http://www.wms.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
21 แม่พริกวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
17
254
15
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายเสน่ห์ สายต่างใจ
37 ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โทร. 054-299270, Fax: 054-299271
http://www.mpw.ac.th/
[email protected]
เปิด Google Map
22 แม่ทะวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
203
12
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
81
10
0/ 0/ 0
ผอ. นายผจญ ภักดีวิวัฒน์
290 ม.7 ลำปาง-แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร. 054289133, Fax: 054289133
http://www.maetawitthaya.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
23 แม่ทะประชาสามัคคี
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
12
32
4
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
20
4
0/ 0/ 0
ผอ. นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์
1 ม.5 วชิราวุธดำเนิน ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร. 054828121, Fax: 054828121
http://www.MTSSCHOOL.com
[email protected]
เปิด Google Map
24 แม่ทะพัฒนศึกษา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
13
137
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
123
20
0/ 0/ 0
ผอ. นายสมบัติ อุตรัตน์
234 ม.1 แม่ทะ-สบปราบ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร. 054290318, Fax: 054290318
http://www.mts.in.th
[email protected]
เปิด Google Map
25 สบปราบพิทยาคม
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
46
787
28
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
40 ม.15 พหลโยธิน ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
โทร. 054296161, Fax: 054296263
http://www.sppit.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
26 ห้างฉัตรวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
45
600
18
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
113
22
0/ 0/ 0
ผอ. นายสมบัติ อุตรัตน์
166 ม.5 จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054269284, Fax: 054269494
http://www.hcw.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
27 แม่สันวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
20
180
12
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
16
4
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวษมาภรณ์ สวยวงศ์ปัญญา
144 ม.1 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-343440, Fax: 054-343440
http://www.maesun.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
28 เวียงตาลพิทยาคม
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
3
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายสมบัติ อุตรัตน์
363 ม.4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054011895
http://www.wtps.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
29 เมืองปานวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
22
284
12
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
86
7
0/ 0/ 0
ผอ. นายวัชรินทร์ จันทิมา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โทร. 054276045, 0864299782, Fax: 054276076
http://www.mpws.ac.th/
[email protected]
เปิด Google Map
30 ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
19
153
12
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายประนอม ไทยกรรณ์
194 ม.4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โทร. 054823117, 054823117, Fax: 054823118
เปิด Google Map
31 เมืองปานพัฒนวิทย์
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
16
207
12
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายเมธี อ้วนล่ำ
163 ม.2 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โทร. 0979746497
http://www.mpn35.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
32 ทุ่งอุดมวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
17
166
6
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางธีรดา แก้วบุญปัน
156 ม.10 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โทร. 054-364096, Fax: 054-364096
http://www.thuws.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
1.3 สพป.ลำปาง เขต 1 (105 สถานศึกษา)
33 บ้านบุญนาค
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
7
35
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางนฤมล ยืนยง
429 ม.1 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 095-8107579
http://data.boppobec.info/web/?School_ID=1052500011
[email protected]
เปิด Google Map
34 วัดศรีปรีดานุเคราะห์
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
2
15
4
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวศิรภัสสร คำหลู่
- ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0923584602
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1052500012&page=history
[email protected]
เปิด Google Map
35 แม่ก๋งวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
190
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
34
24
0/ 0/ 0
ผอ. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
148 ม.3 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0846121094
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500072
[email protected]
เปิด Google Map
36 วัดทุ่งโจ้
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
10
49
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
11
4
0/ 0/ 0
ผอ. นายณัฐวุฒิ ศิริวนิชย์
- ม.3 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0847568811, 0932804524
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500075&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
37 บ้านทุ่งฝาย
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
73
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์
150 ม.8 ท่าโทก-ท่าส้มป่อย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0819109342, 0871915830
http://data.bopp-obec.info/emis/
[email protected]
เปิด Google Map
38 บ้านบ่อห้อ
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
19
178
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางธัญชนก ประวิทยาภัทร
บ้านบ่อห้อ ม.4 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0863739038, 0918560946
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_area_service.php?School_ID=1052500229
[email protected]
เปิด Google Map
39 บ้านหลวงใต้
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
9
109
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
14
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายวัชราวุฒิ กลมไล
บ้านหลวงใต้ ม.2 พหลโยธิน ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0804469395, 0649783261
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500235&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
40 บ้านใหม่
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
65
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางวิพา อุดมเพ็ชร (รกน. ผอ.)
80 ม.2 ทางหลวงชนบทลำปาง1005 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0979389843
http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
[email protected]
เปิด Google Map
41 บ้านปันง้าว
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
12
72
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
8
3
0/ 0/ 0
ผอ. นางณัฐพร ใจอินตา
002 ม.7 ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 0848088053, 0894314724
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500392
[email protected]
เปิด Google Map
42 บ้านป่าเหียง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายศักดิ์ นามะเสน
83/1 ม.1 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 0903328459
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500418
เปิด Google Map
43 บ้านจำปุย
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
65
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
12
6
0/ 0/ 0
ผอ. รกน.นางเตือนจิตร์ เงินเย็น
90/2 ม.4 ลำปาง-งาว ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0851072008
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500454
[email protected]
เปิด Google Map
44 วัดสบจาง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
50
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
21
11
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวจินตนา ถิ่นเมือง
2 ม.6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0863733931, 0840460704
http://watsobjang.ac.th/
เปิด Google Map
45 บ้านนาสัก
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
7
78
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
- ม.4 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0801277522
[email protected]
เปิด Google Map
46 บ้านหัวทุ่ง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
9
51
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายณรงค์ ใจอ้าย
- ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0822204601
[email protected]
เปิด Google Map
47 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
68
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
27
6
0/ 0/ 0
ผอ. นายธีรเดช โยมงาม
103 ม.7 ลำปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0968704536
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500019&fbclid=IwAR0uKL22qTOk5DArlc0uII-A7YT8F6zFl9ptP
[email protected]
เปิด Google Map
48 บ้านทุ่งกล้วย
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
11
126
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
7
1
0/ 0/ 0
ผอ. -
- ม.12 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0896462245
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500042
[email protected]
เปิด Google Map
49 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
29
560
24
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
36
15
0/ 0/ 0
ผอ. นายสมโภช จำปาทิพย์
634 ม.2 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054250516, 0946352754, Fax: 054250516
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500066
[email protected]
เปิด Google Map
50 บ้านห้วยเป้ง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. -
- ม.5 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เปิด Google Map
51 ชุมชนบ้านทราย
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
37
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
6
6
0/ 0/ 0
ผอ. นายจินพัชญ์ ปัทมแก้ว
1 ม.3 ลำปาง-งาว ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 065-5491994
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500085&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
52 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
41
665
25
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
17
6
0/ 0/ 0
ผอ. นายเชาวเร กันอิน
22/8 ม.5 พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0807905322, 0849502376, Fax: 054261246
http://anubanngao.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
53 บ้านหวด
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
51
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
8
4
0/ 0/ 0
ผอ. นายนฤเดช อริยา
233 ม.2 พหลโยธิน ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0848949796, 0931801742
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500252
เปิด Google Map
54 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
14
298
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
10
1
0/ 0/ 0
ผอ. นายอัครเดช สารบรรณ์
73 ม.3 พหลโยธิน ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0848062692, 0864298960
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500253
[email protected]
เปิด Google Map
55 บ้านห้วยหก
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
2
3
0/ 0/ 0
ผอ. ไม่มี
58 ม.5 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. ไม่มี, ไม่มี, Fax: ไม่มี
http://ไม่มี
ไม่มี
เปิด Google Map
56 บ้านห้วยอูน
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
10
109
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
19
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายสุริยวัฒน์ วันดี (รกน.ผอ.รร.)
33 ม.2 พหลโยธิน ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0882824614, 0895570845
[email protected]
เปิด Google Map
57 บ้านทุ่งเกวียน
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายอดุลย์ วังไชยเลิศ
- ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054269596, Fax: 054269576
[email protected]
เปิด Google Map
58 บ้านสัน
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
5
50
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
7
3
0/ 0/ 0
ผอ. นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์
- ม.1 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 0910765382, 0871813272
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500404
[email protected]
เปิด Google Map
59 บ้านทุ่งหก
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
10
60
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
13
4
0/ 0/ 0
ผอ. นายกุศล ต๊ะมะโน
254 ม.5 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054368296, 054368487, Fax: 054368487
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500411
[email protected]
เปิด Google Map
60 กอรวกพิทยาสรรค์
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
97
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
37
8
0/ 0/ 0
ผอ. ว่าที่ ร.ต.นิกร ตันชุ่ม
180 ม.3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0871832321
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500461&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
61 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
3
21
5
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายทนงศักดิ์ เตจ๊ะ รักษาราชการแทน
- ม.5 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เปิด Google Map
62 บ้านปงวัง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
2
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
5
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายวิกร จันหอม
- ม.6 พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 086-1863299
[email protected]
เปิด Google Map
63 วัดต้นต้อง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. ปนัดดา เข็มนาค
บ้านด้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054334461, 0819982737
เปิด Google Map
64 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
10
90
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
17
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายประกาศิต สิงห์หล้า
59 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0817245915
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500017
[email protected]
เปิด Google Map
65 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
132
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
19
11
0/ 0/ 0
ผอ. นายสุรชัย กิมาคม
1 ม.12 ลำปาง-แจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054225289, Fax: 054225289
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500050&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
66 บ้านกาศเมฆ
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
9
37
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์
- ม.13 ลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0894302971
[email protected]
เปิด Google Map
67 บ้านโป่งขวาก
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
12
115
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
6
4
0/ 0/ 0
ผอ. นายศักดิ์ นามะเสน
- ม.5 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 0903328459
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1052500419
[email protected]
เปิด Google Map
68 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
57
1,094
36
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
82
15
0/ 0/ 0
ผอ. นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
577 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 054266029, Fax: 054266029
http://www.abms1.com
[email protected]
เปิด Google Map
69 บ้านทาน
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
10
102
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี
143 ม.4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0833242586, 0613091097
http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
[email protected]
เปิด Google Map
70 บ้านวังตม
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
38
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายทิตย์ ปิงผล
บ้านวังตม ม.5 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0861941468, 0931410472
เปิด Google Map
71 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
11
148
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
21
3
0/ 0/ 0
ผอ. นางปนัดดา เข็มนาค
- ม.13 ลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0819982737, 0897596715
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500001
[email protected]
เปิด Google Map
72 วัดบ้านแลง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
6
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายนิวัติ พอใจ (รกน)
0 ม.2 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 081-9616334
http://school.obec.go.th/banlang_sch/
[email protected]
เปิด Google Map
73 บ้านแม่เฟือง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
54
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
7
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
บ้านแม่เฟือง ม.7 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054823786, 0931313918
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500047
[email protected]
เปิด Google Map
74 บ้านหมากหัววัง
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
12
133
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
16
1
0/ 0/ 0
ผอ. นายวิเชียร เอี่ยวเฮง
บ้านหมากหัววัง ม.3 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 096-6974958
http://www.makhuawang.ac.th
เปิด Google Map
75 บ้านอ้อน
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
17
254
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
47
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายวีรยุทธ์ ควรคิด
- ม.2 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0898513441
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500243
[email protected]
เปิด Google Map
76 ชุมชนบ้านแม่ฮาว
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
33
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
2
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายชาติณรงค์ มณีมูล
180 ม.3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 0818846876, 0802810377
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500391
[email protected]
เปิด Google Map
77 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
5
21
7
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
12
2
0/ 0/ 0
ผอ. นาง นฤมล อุตมะ
- ม.8 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 0863821451
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500398
[email protected]
เปิด Google Map
78 วัดท่าสี
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
63
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
28
6
0/ 0/ 0
ผอ. นายพรหมมิฬ ยะนะโย
126 ม.3 ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - งาว ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0817641998
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500450
[email protected]
เปิด Google Map
79 บ้านแม่ส้าน
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
7
63
7
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
10
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายทนงศักดิ์ เตจ๊ะ รกน.
109 ม.6 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0861869201
http://maesarnschool.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
80 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
16
150
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
29
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายเกรียงไกร กอวิเศษ
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ม.5 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0954527846, 0821919051
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500470
[email protected]
เปิด Google Map
81 บ้านแม่จาง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
4
42
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
17
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ
- ม.1 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 054260169, 0861940625
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500471&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
82 บ้านสบเติ๋น
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
38
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
4
0/ 0/ 0
ผอ. นางอัญญมณี ศิริเพ็ญ
61 ม.2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0817066189
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500473&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
83 สบมายสามัคคีวิทยา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
10
112
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
30
11
0/ 0/ 0
ผอ. นางวิภารัตน์ สรรเสริญ
189 ม.9 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0946294539
[email protected]
เปิด Google Map
84 บ้านสำเภา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
7
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายสุวิทย์ สมทราย
- ม.9 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054250179
[email protected]
เปิด Google Map
85 วัดน้ำโท้ง
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
9
121
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
23
5
0/ 0/ 0
ผอ. นายธนิต ลาลุน
437 ม.5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054350819
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500032
[email protected]
เปิด Google Map
86 บ้านเอื้อม
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
- ม.1 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0846121094
เปิด Google Map
87 บ้านปงสนุก
ขนาดใหญ่พิเศษ
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
101
2,240
63
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
111
27
0/ 0/ 0
ผอ. นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
10 จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0811122393, Fax: 054010765
http://www.pongsanook.ac.th/
[email protected]
เปิด Google Map
88 ทุ่งฝางวิทยา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
14
68
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
32
8
0/ 0/ 0
ผอ. นายมนัส แก้วมิตร
191 ม.6 ลำปาง-เมืองปาน ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0810224569, 0954499702
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500078&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
89 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล)
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
94
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
10
2
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวสุมาลี แสนทวีสุข
178 ม.4 วังซ้าย ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 054261247, 0801274419, Fax: 054261247
[email protected]
เปิด Google Map
90 แม่ฮ่างวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
14
164
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
21
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
14/9 ม.4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
0956859753
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500233
[email protected]
เปิด Google Map
91 บ้านสบพลึง
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
188
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
10
5
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง
69/2 ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 06113245565, 0861173065
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500248
[email protected]
เปิด Google Map
92 บ้านแม่งาวใต้
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
2
7
3
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
6
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายศุภกิจ หล้าพระบาง
บ้านแม่งาวใต้ ม.7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0621986770, 0954147299
http://202.143.173.91/MaeNgaoTai/indexa.php?name=history
[email protected]
เปิด Google Map
93 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
70
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
18
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายสนธยา แสงศรีจันทร์
- ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0864423259, 0622922475
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500269&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
94 บ้านสันทราย
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
7
53
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
3
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายอดุลย์ วังไชยเลิศ
275 ม.1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054269596, 054269576, Fax: 054269576
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500393&page=info
เปิด Google Map
95 บ้านหัวทุ่ง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
9
39
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
1
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวสุนิสา จิกคำ
196 ม.9 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 0820290648, 0808898166
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500420
[email protected]
เปิด Google Map
96 สบป้าดวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
127
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
30
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน
- ม.1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 054014452, 0819934817
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500472&page=info
[email protected]
เปิด Google Map
97 บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
9
1
0/ 0/ 0
ผอ. -
306 ม.3 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054335277
[email protected]
เปิด Google Map
98 บ้านแม่อาง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
11
103
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
4
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายปัญญา ใจหาญ
- ม.4 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0849502376, 0828599339
เปิด Google Map
99 บ้านป่าตันกุมเมือง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
70
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา เมืองมูล
- ม.4 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054-250642, 0904615359, Fax: 054250642
[email protected]
เปิด Google Map
100 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ขนาดใหญ่พิเศษ
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
201
3,368
96
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
280
20
0/ 0/ 0
ผอ. นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
2 จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054313546
http://www.anubal-lp.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
101 วัดหลวงวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
133
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์
585 บ้านกล้วยหลวง ม.1 ลำปาง-แม่ทะ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054260102
[email protected]
เปิด Google Map
102 วัดเสด็จ
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
16
179
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
13
11
0/ 0/ 0
ผอ. นายบพิตร ศิริรัตน์
- ม.11 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054342131, Fax: 054342131
http://www.watsadet.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
103 ชุมชนบ้านร้อง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
11
4
0/ 0/ 0
ผอ. -
- ม.10 พหลโยธิน ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 054365280
เปิด Google Map
104 อนุบาลห้างฉัตร
ขนาดใหญ่
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
40
771
27
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
53
12
0/ 0/ 0
ผอ. นายสมโภช จำปาทิพย์
396 ม.1 จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054269249
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500390
เปิด Google Map
105 บ้านดอนหัววัง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. -
บ้านดอนหัววัง ม.10 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054269249, Fax: 054269403
เปิด Google Map
106 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
18
152
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
35
7
0/ 0/ 0
ผอ. นางอรพิน ไชยโวหาร
ถนนห้างฉัตรเกาะคา ม.9 ห้างฉัตร - เกาะคา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054366334, 091-0699275, Fax: 054366334
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500399
[email protected]
เปิด Google Map
107 ทุ่งหนองขามวิทยา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
1
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. ไม่มี
- ม.7 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-822109, Fax: 054-822109
[email protected]
เปิด Google Map
108 บ้านปันเต้า
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
1
1
1
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. -
19/3 ม.7 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 09-0332-8459, 09-0332-8459
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500422
[email protected]
เปิด Google Map
109 วัดบ้านแขม
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
16
253
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
43
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายมณฑล อินเจือจันทร์
394 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0879913573
http://www.watbankam.ac.th
เปิด Google Map
110 บ้านนาแช่
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
7
61
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
16
2
0/ 0/ 0
ผอ. -
- ม.2 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
0901196450
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500464
[email protected]
เปิด Google Map
111 สบเมาะวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
13
129
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
60
19
0/ 0/ 0
ผอ. นางเกตุแก้ว แก้วสิทธิวงศ์
- ม.4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 054820637, 0947499813, Fax: 054820637
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500475
[email protected]
เปิด Google Map
112 วัดบ้านฮ่อง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
5
44
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
2
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวจิราพัชร มะลิจันทร์ รกน.
86/2 ม.8 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0869103323, 0644677780
[email protected]
เปิด Google Map
113 วัดบ้านสัก
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
68
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์
110 ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054823630
http://school.obec.go.th/bansak
[email protected]
เปิด Google Map
114 บ้านศรีหมวดเกล้า
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
5
37
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายสมนึก ศรีุสุวรรณ
587 ม.4 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0612696485, 0857137393, Fax: 0931533005
[email protected]
เปิด Google Map
115 บ้านบ่อหิน
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
5
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
- ม.7 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0846121094
เปิด Google Map
116 วัดค่ากลาง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
69
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
12
3
0/ 0/ 0
ผอ. นางบุษบา มาเทพ
- ม.2 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0895529162, 0884338505
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500074
[email protected]
เปิด Google Map
117 บ้านสบค่อม
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
56
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
5
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายอินจันทร์ กองจินา
88 ม.1 ท่าล้อ-ห้วยเป้ง ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0899547498, 0979808872
http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
[email protected]
เปิด Google Map
118 บ้านจำค่า
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
4
26
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์ (รกน.ผอ.รร)
- ม.2 ลำปาง-งาว ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0651206195
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500088
[email protected]
เปิด Google Map
119 ชุมชนบ้านแหง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
5
83
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
13
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายกิตติพงษ์ พันธุ์สาย
บ้านแหงใต้ ม.2 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0810237581, 0850388921
[email protected]
เปิด Google Map
120 แม่แป้นวิทยา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
13
82
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
8
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์
- ม.5 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 054260112, 0843648018
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500232
[email protected]
เปิด Google Map
121 บ้านแม่กวัก
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
1
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายวีรยุทธ์ ควรคิด
- ม.1 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

เปิด Google Map
122 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
3
15
5
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายมานพ สิทธิกูลนะ
- ม.11 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0801201483
[email protected]
เปิด Google Map
123 ผาแดงวิทยา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
14
78
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายอนุพนธ์ คำหล้า
บ้านผาแดง ม.5 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0862178687
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500261
เปิด Google Map
124 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
4
10
4
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายศุภกิจ หล้าพระบาง
- ม.13 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0815942511, 0894314770
http://202.143.173.91/MaeNgaoTai_Brance/
[email protected]
เปิด Google Map
125 บ้านขุนแหง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
4
1
0/ 0/ 0
ผอ. -
- ม.7 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0895570845
เปิด Google Map
126 บ้านทุ่งผา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. -
- ม.1 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054368296, Fax: 054368487
เปิด Google Map
127 บ้านเหล่า
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
12
144
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
29
1
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวนิฤมล ญาวิลาศ
- ม.10 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054343137, Fax: 054343137
[email protected]
เปิด Google Map
128 ชุมชนบ้านสันกำแพง
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
12
146
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายสมบัติ สุตา
185 ม.14 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054343597
http://data.bopp-obec.iweb/home.php?School_ID=1052500415
[email protected]
เปิด Google Map
129 ธงชัยวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
124
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
25
10
0/ 0/ 0
ผอ. นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์
บ้านศรีดอนชัย ม.5 บ้านศรีดอนชัย-ห้วยฮี ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054826087, 0884356635, Fax: 054826087
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500052
[email protected]
เปิด Google Map
130 บ้านโทกหัวช้าง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
89
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์
514 ม.3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0947499813, 0803918860, Fax: 0857137393
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500055
[email protected]
เปิด Google Map
131 วัดพระเจ้านั่งแท่น
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
11
65
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
5
1
0/ 0/ 0
ผอ. นายพิศาล เครือทนุ
โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ม.3 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 054-226220, 054-354474
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500059
[email protected]
เปิด Google Map
132 บ้านทรายมูล
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
5
26
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
7
4
0/ 0/ 0
ผอ. นายปัญญา ใจหาญ
0 ม.1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. 0926828646
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500086
[email protected]
เปิด Google Map
133 บ้านแม่ตีบ
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
17
213
12
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
23
10
0/ 0/ 0
ผอ. นายวรริทธิ์ กันชาติ
- ม.2 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0884074681, Fax: 054831100
http://www.schoolweb.in.th/banmaeteeb/
เปิด Google Map
134 บ้านทุ่ง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
10
99
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายสมคิด ดอนมอญ
- ม.1 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
โทร. 0861847436, 0632693692
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500241&page=info
เปิด Google Map
135 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
7
50
6
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายมานพ สิทธิกูลนะ
- ม.4 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
0801201483
http://202.143.173.91/Bankhoy
[email protected]
เปิด Google Map
136 เมืองยาววิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
162
10
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
9
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายอนันต์ เงาเดช
132 ม.11 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 0979942329, Fax: 054013760
http://myw.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
137 วัดหัวฝาย
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
5
56
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
16
27
0/ 0/ 0
ผอ. นายอานนท์ จันทร์มณี
- ม.8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โทร. 0843875990
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500449
[email protected]
เปิด Google Map
1.4 สพป.ลำปาง เขต 2 (102 สถานศึกษา)
138 บ้านแม่ทะ
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
14
106
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
30
8
0/ 0/ 0
ผอ. นายวาด ปองรักษ์
251 ม.9 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร. 054287298, 0871767527
[email protected]
เปิด Google Map
139 ป่าตันวิทยา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
13
66
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
24
8
0/ 0/ 0
ผอ. นายวัฒนา เชื้อคำลือ รกน.ผอ.รร.
203 ม.6 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

Patanwittaya [email protected]
เปิด Google Map
140 บ้านนาคต
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
15
128
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์
133 ม.9 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร. 094763575
http://nk.lp2.o.th/index.php
[email protected]
เปิด Google Map
141 บ้านนาบง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
47
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง รกน.ผอ.รร.
141 ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เปิด Google Map
142 บ้านหัวน้ำ
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
8
53
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา รกน.ผอ.
78 ม.9 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
โทร. 0931432749
[email protected]
เปิด Google Map
143 บ้านกุ่มเนิ้งใต้
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
6
81
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางฐิตารีย์ ทวีชัยคุณานนท์ รกน.ผอ.
200 ม.3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
โทร. 0849491569
[email protected]
เปิด Google Map
144 บ้านท่าเกวียน
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
12
113
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
12
5
0/ 0/ 0
ผอ. นางฐิตารีย์ ทวีชัยคุณานนท์
50 ม.7 เถิน - ทุ่งเสลี่ยม ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500148
[email protected]
เปิด Google Map
145 ล้อมแรดวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
18
176
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
53
14
0/ 0/ 0
ผอ. นางสาวเยาวรัตน์ กมลอัศวโรจน์
231 ม.4 ล้อมแรด- ป่าตาล ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
โทร. 054291607, Fax: 054291607
http://lr.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
146 ศาลาวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
16
128
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
35
5
0/ 0/ 0
ผอ. นายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์
157 ม.6 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โทร. 0643235699
[email protected]
เปิด Google Map
147 วังพร้าววิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
18
129
11
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
33
23
0/ 0/ 0
ผอ. นายหยวด ปันใจ
369 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โทร. 054349216, 0628838360
http://wangpraowittaya.ac.th
[email protected]
เปิด Google Map
148 บ้านเหล่ายาว
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
7
39
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
15
3
0/ 0/ 0
ผอ. นายนัฎฐพัฒน์ จันทร์ตา รกน.ผอ.รร.
191 ม.4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

[email protected]
เปิด Google Map
149 เสริมขวาวิทยา
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
19
254
12
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. นางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์
256 ม.3 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

เปิด Google Map
150 บ้านน้ำโทก-หัวดง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
4
41
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
7
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายวาด ปองรักษ์ รกน.ผอ.รร.
179 ม.4 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร. 054287297
[email protected]
เปิด Google Map
151 บ้านหลวง
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
0
0
0
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
0
0
0/ 0/ 0
ผอ. -
78 ม.2 ลำปาง-แม่ทะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร. 0817966519
[email protected]
เปิด Google Map
152 บ้านบอม
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
14
127
9
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
18
2
0/ 0/ 0
ผอ. นายมนัส ถามูล
107 ม.1 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร. 088-5479025
เปิด Google Map
153 บ้านสามขา
ขนาดเล็ก
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
11
88
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
5
1
0/ 0/ 0
ผอ. นายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง รกน.ผอ.รร.
129 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

[email protected]
เปิด Google Map
154 บ้านท่าเวียง
ขนาดกลาง
ครู
ผู้เรียน
ห้องเรียน
12
126
8
คอม(สอน)
คอมฯ(จัดการ)
ห้องน้ำ
ช/ญ/รวม
40
7
0/ 0/ 0
ผอ. นางอุทัยวรรณ ตาวงศ์
137 ม.2 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
โทร. 054241548, Fax: 054241548
http://school.obec.go.th/taweing/wed1.htm